Medezeggenschapsraad Rosj Pina

| Inleiding | Samenstelling | Zo kom je in de MR | Overleg | Onderwerpen | Rechten | Verschil MR en OR |
| 2009 - 2010 | 2010 - 2011 |

Welkom op de website van de
Medezeggenschapsraad Rosj Pina

logo RP
 

Inleiding

De medezeggenschapsraad (MR) van Rosj Pina is het overlegorgaan, waarin personeel en ouders met elkaar kunnen overleggen over het beleid van de school. De MR is een wettelijk verplicht orgaan binnen de Wet op de Medezeggenschap. De MR komt meestal zes keer per schooljaar bijeen, deze vergaderingen zijn openbaar. Bovendien heeft de MR regelmatig overleg met de schoolleiding en het bestuur van JBO.
De MR wordt door directie en bestuur gevraagd en ongevraagd op de hoogte gehouden van besluiten en voorgenomen besluiten over het beleid en het functioneren van de school. De MR heeft los van het recht geïnformeerd te worden ook instemmingbevoegdheid of adviesbevoegdheid waar het initiatieven en besluiten van directie en bestuur betreft. Een van de belangrijkste taken van de MR is te zorgen dat er openheid en openbaarheid van informatie is van de school naar ouders en personeel toe.


Samenstelling

Voor het schooljaar 2010 is de MR van start gegaan met de volgende leden:

Personeelsgeleding Oudergeleding
Els Groot
(voorzitter)

Individuele begeleiding leerlingen
Marvin Polak
Vader van:
- Isabelle (groep 4)
- Sarah (groep 1/2)
Mark van Londen
Leerkracht groep 7

Erik Maarleveld
(Secretaris)
Vader van:
- Tommer (groep 5)
- Lirón

Leila Bloemendal
Leerkracht Jahadoet
Leonard Sanders
(penningmeester)
Vader van:
- Anna (groep 8)
- Ruben (groep 6)

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, wat betekent dat iedere ouder of personeelslid de vergaderingen kan bijwonen als toehoorder.
Mocht u dit willen, dan verzoeken wij u om zich van tevoren telefonisch of via email (mr.rp@jbo.nl) aan te melden bij de secretaris, zodat wij rekening kunnen houden met uw komst. Een deel van de vergadering kan besloten zijn, (bijvoorbeeld omdat het om personen of vertrouwelijke stukken gaat), dit wordt aan het begin van de vergadering aangekondigd.
De vergaderingen vangen aan om 17.00 uur en eindigen rond 19.00 uur.

Op deze pagina treft u ook de notulen van het openbare gedeelte van de MR vergaderingen aan.

| | ©2005 MR Rosj Pina |